Obavještavamo Vas da su skupštine društava HŽ Cargo d.o.o., koju čini ministar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za osnivača Republiku Hrvatsku i skupština društva Agit d.o.o. koju čini Uprava društva HŽ Carga d.o.o. kao osnivača,  donijele Odluku o pripajanju društva Agit d.o.o. osnivaču i 100%-tnom vlasniku HŽ Cargu d.o.o.

Dana 3. rujna 2018. godine, upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, izvršeno je pripajanje društva Agit d.o.o. osnivaču HŽ Cargu d.o.o.

Upisom u sudski registar HŽ Cargo d.o.o. postaje univerzalni pravni sljednik pripojenog društva te, slijedom zakonskih odredbi,  preuzima na sebe sva prava i obveze društva Agit d.o.o. prema prethodno sklopljenim ugovorima. Stoga nema potrebe za posebnim izmjenama postojećih ugovora.

HŽ Cargo d.o.o. će predmetnim pripajanjem nastaviti obavljati djelatnosti koje je do tada obavljao Agit d.o.o. Uvjeti korištenja usluga prijevoza i ostalih aktivnosti ugovorenih s društvom Agit d.o.o. do trenutka pripajanja, ostat će neizmijenjeni, ali naslovljeni na pravnog sljednika HŽ Cargo d.o.o.