Prijevoz izvanrednih
pošiljaka

Izvanredna pošiljka je pošiljka, koja na određenoj željezničkoj pruzi na kojoj se prevozi ili koristi, prekoračuje teretni profil i/ili dopuštenu masu po osovini i/ili dopuštenu masu po metru dužnom i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim svojstvima ne udovoljava propisanim uvjetima, kao i pošiljka koja iz nekoga drugog razloga zahtijeva posebne prometno-tehničke uvjete prijevoza.

Izvanrednom pošiljkom smatra se:

1

Teret koji prekoračuje teretni profil na prijevoznom putu, odnosno na dijelu prijevoznoga puta

2

Teret koji nije osiguran prema smjernicama koje propisuje Međunarodna željeznička unija (UIC) i teret kod kojeg ne postoji jednako vrijedan drugi način osiguravanja

3

Kruta teretna jedinica tovarena na više od jednog vagona s okretnim postoljima, odnosno okretnim kliznim postoljima

4

Savitljiva teretna jedinica tovarena na više od dva vagona bez okretnih postolja

5

Pošiljka koja na cijelome prijevoznom putu, na jednome ili više dijelova prijevoznoga puta, prekoračuje dopuštenu masu vozila po osovini i/ili po metru dužnom za više od 2 % vlastite mase (tare) vozila

6

Vozilo koje je natovareno preko dozvoljene granice tovarenja

7

Vozilo koje se na dijelu prijevoznog puta prevozi trajektom, a ne može sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni kut prijelaznice na trajektu

8

Tovareno ili prazno vozilo koje nema oznaku da je njegov prijevoz dopušten ili ograničeno dopušten

9

Tovaren vagon s više od tri osovine po okretnom postolju

10

Teretna jedinica koja se na prijevoznom putu prevozi na različitim širinama kolosijeka i bez pretovara se ne može prevesti do odredišnoga kolodvora, a masa joj je veća od 25 t ili je utovarena na vagone sa spuštenim podom

11

Prazan i natovaren vagon kojem je istekao rok redovitog održavanja upisan u raster održavanja vozila

12

Pošiljka koja mora biti prevezena prema posebnim prometno-tehničkim uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje prometom.

Pošiljatelj u zahtjevu mora navesti ili priložiti :

A) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil

a)

Svoj naziv i adresu

b)

Datum kada pošiljku namjerava tovariti

c)

Otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put, a kod izvoznih pošiljaka i odredišnu zemlju, pogranične kolodvore te carinske kolodvore u kojima je izvanrednu pošiljku moguće ocariniti

d)

Nazive željezničkih prijevoznika u međunarodnom prijevozu

e)

Utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku hoće li kod utovara ili istovara kontaktna mreža stvarati smetnje

f)

Podatke o vrsti tereta s njegovom vodoravnom i okomitom projekcijom, na kojima su naznačene mjere koje čine njegove dimenzije u uzdužnome presjeku te u svim potrebnim poprečnim presjecima. Nacrti moraju biti u mjerilu 1:20 ili 1:25.

g)

Masu tereta (t)

h)

Težište tereta ili pak težište svakog dijela tereta ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, kao i točke oslonca pošiljke

i)

Izjavu o tome hoće li pošiljku pratiti pratitelj

B) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima

Osim podataka navedenih u točki A), pod točkama a), b), c), d) i i) u zahtjevu je potrebno navesti i sljedeće podatke:

a)

Vrstu vozila i njegovu seriju

b)

Masu tereta (t)

c)

Duljinu vozila preko odbojnika (mm)

d)

Masu po duljinskom metru (t/m)

e)

Broj osovina i masu po osovini (t/os)

f)

Razmak između krajnjih osovina ili pak razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)

g)

Razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)

h)

Karakteristike koje ne odgovaraju uvjetima tehničkoga jedinstva i tehničkim propisima za vagone iz Pravilnika RIV

i)

Najveću brzinu dopuštenu kod vožnje u pravac i kod vožnje u skretanje, i to kao vučeno vozilo i kod prevoženja na vlastiti pogon (km/h)

j)

Dimenzije vozila, po potrebi s crtežom na kojemu su prikazani njegov uzdužni i poprečni presjek s potrebnim mjerama (mm)

k)

Najmanji polumjer zavoja kroz koji vozilo može proći i podatke o kočnicama

Pošiljatelj je dužan HŽ Cargu proslijediti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na vozila ako to zahtijevaju željeznice na prijevoznom putu pošiljke.

C) Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka

U zahtjevu je potrebno navesti sve podatke navedene u točki A), no nije potrebno priložiti nacrt iz točke A) podtočke f).

Kontakt

Za prijevoz izvanredne pošiljke u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu potrebno je prije toga ishoditi pismeno odobrenje. Da bi ishodio pismeno odobrenje, pošiljatelj treba podnijeti pismeni zahtjev izravno ili u otpremnom kolodvoru na adresu:

Tehnologija
Služba za prijevoznu tehnologiju i
gospodarenje vagonima

HŽ Cargo d.o.o.
Heinzelova 51
10 000 Zagreb, Hrvatska

Milovan Mušlek
E-mail: izvanredniprijevoz@hzcargo.hr