Serije vagona

3. Vagoni s pokretnim krovom (vagoni serije T)

Osnovna značajka vagona s pokretnim krovom serije T jest mogućnost otvaranja cijele krovne površine radi jednostavnijega i lakšeg utovara.

Vagon serije Tadds-z i Tads-z specijalni je četveroosovinski višenamjenski vagoni s pokretnim krovom (kod vagona serije Tadds-z unutrašnjost je plastificirana). To je  vagon za prijevoz neoštrobridnih, rasutih pošiljaka od 1 do 50 mm. Utovar se obavlja s gornje strane preko pokretnoga krova, a pošiljka je zaštićena od atmosferskih utjecaja. Istovar se obavlja gravitacijom pojedinačnim otvaranjem otvora na ispustima, a može se podešavati pomoću preklopnih vrata na otvorima. Istovar se mora obavljati obostrano u boksove, elevatore ili na posebne platoe. Upute za rukovanje napisane su na vagonu.

Vagon serije Tadnss-z četveroosovinski je teretni vagon za prijevoz rasutih materijala granulacije od 0 do 50 mm koji moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja (nitrati, granulirano vapno, kalcinirana soda, žitarice i sl.). Vagon je opremljen pokretnim krovom, a sa svake strane nalaze se po 4 otvora za istovar (lijevka). Otvaranje krova i otvora za istovar obavlja se mehanizmima smještenima na platformama.

4. Otvoreni vagoni (vagoni serije E)

Otvoreni vagoni namijenjeni su za prijevoz robe i materijala u rasutu stanju svih granulacija te materijala koji ne moraju biti zaštićeni od vanjskih utjecaja. Utovar kod tih vagona moguće je obaviti odozgo ili kroz bočna ili čeona vrata. Dvoosovinski vagoni imaju po jedna vrata sa svake strane, a četveroosovinski vagoni imaju po dvoja odnosno troja vrata sa svake strane. Teret se može zaštititi pokrivačima koji se vežu za ušice na vagonima ugrađene na bočnim i čelnim stranicama.

Vagon serije Eamos-z  otvoreni je četveroosovinski vagon prijevoz rasutih tereta koje nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja. Vagon ima mogućnost istovara bočnim prekretanjem sanduka pri čemu se otvara bočna stranica koja omogućava udaljavanje istovara od kolosijeka. Prekretanje stranica obavlja se pomoću sustava na stlačeni zrak – vanjskim upravljanjem tlakom do 6 bara pokreću se po dva vertikalna cilindra koji podižu vagonski sanduk na jednu od istovarnih strana vagona.

Vagon serije Eanos-z otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim podom namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba zaštititi upotrebom pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju prijevoz rasutog tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja pričvršćivanjem za pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar robe.

Vagon serije Eanoss-z otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim podom namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba zaštititi upotrebom pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju prijevoz rasutog tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja pričvršćivanjem za pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar robe.

Vagon serije Eaos-z četveroosovinski je otvoreni vagon s limenim podom, prvenstveno namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja  (ugljen, koks, željezna ruda, pijesak i sl.). U slučaju da je teret potrebno dodatno zaštititi koriste se vagonski pokrivači koji se mogu vezati za prihvatne ušice na bočnim stranama vagona, koje mogu služiti i za dodatno osiguranje tereta vezanjem. S obje bočne strane vagon ima po troja dvokrilna vrata za istovar.

Vagon serije Eas-z otvoreni je četveroosovinski vagon. To je višenamjenski vagon namijenjen uglavnom za prijevoz roba koje ne treba zaštititi od atmosferskih utjecaja. Za robu koju treba zaštititi od atmosferskih utjecaja upotrebljavaju se pokrivači. Zbog visokih stranica pogodan je za utovar roba koje trebaju i prostor što ga stvaraju stranice. Prilikom utovara pozornost valja obratiti na to da se vrata mogu slobodno otvoriti.