Prijevoz izvanrednih pošiljaka

Izvanredna pošiljka (IP) je pošiljka koja zbog svojih vanjskih dimenzija, mase ili posebnoga postupka s obzirom na raspoložive kolodvorske uređaje i vagone stvara posebne teškoće, zbog čega njezin prijevoz može biti odobren samo pod posebnim tehničkim ili uporabnim uvjetima.

Izvanrednim pošiljkama osobito se smatraju sljedeće pošiljke:
 • pošiljke koje prekoračuju najmanji teretni profil na prijevoznom putu željeznica koje sudjeluju u prijevozu uzimajući u obzir ograničenja širine tereta po tablici 21 i 23 Sveska 1 smjernica za utovar UIC-a
 • tereti koji nisu osigurani prema UIC-ovim smjernicama za utovar iz Sveska 1 ili Sveska 2 i kod kojih također ne postoji jednako vrijedan drugi način osiguravanja, kao npr. prema ružičastim listovima za obavješćivanje o načinu utovara
 • krute teretne jedinice na dva ili više vagona s okretnim podlogama ili s okretnim kliznim podlogama
 • savitljive teretne jedinice dulje od 36 metara natovarene na više vagona bez okretnih podloga
 • pošiljke koje na cijelome prijevoznom putu, na dijelu prijevoznoga puta ili na više dijelova prijevoznoga puta prekoračuju masu dopuštenu po osovini ili masu dopuštenu po duljinskom metru
 • pošiljke koje se moraju prevoziti trajektom ako potpadaju pod odredbe iz Priloga 14 OUU-a (dodatka G UIC-ove objave 502-1) - vagoni koji ne mogu sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni kut prijelaznice na trajektu
 • tovareni vagoni koji nemaju oznaku RIV ili TEN ili kod kojih znak željeznice nije upisan u dopunski raster
 • željeznička vozila koja se prevoze na vlastitim kotačima u međunarodnom prijevoze ako nemaju znak RIV, TEN ili RIC, ili ako znakovi sudjelujućih željeznica nisu navedeni u dopunskom rasteru, a sama su predmetom ugovora o prijevozu
 • vagoni s više od osam osovina ako su tovareni, pa i onda kada imaju znak RIV
 • teretne jedinice koje bez pretovara ne mogu biti prevezene do odredišnog kolodvora, i to onda ako im je pojedinačna masa veća od 25 t ili ako su natovarene na vagone sa spuštenim podom
 • sve druge pošiljke koje moraju biti prevezene pod posebnim prometno-tehničkim uvjetima.

 

Kontakt
 

Za prijevoz izvanredne pošiljke u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu potrebno je prije toga ishoditi pismeno odobrenje. Da bi ishodio pismeno odobrenje, pošiljatelj treba podnijeti pismeni zahtjev izravno ili u otpremnom kolodvoru na adresu:
 

HŽ CARGO
Tehnologija
Služba za gospodarenje vagonima  
Branimirova bb
10 000 Zagreb


Milovan Mušlek
telefon:01/4533-518
e-mail: milovan.muslek@hzcargo.hr

 


Pošiljatelj u zahtjevu mora navesti ili priložiti :


A) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil

a) svoj naziv i adresu
b) datum kada pošiljku namjerava tovariti
c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put, a kod izvoznih pošiljaka i odredišnu zemlju, pogranične kolodvore te carinske kolodvore u kojima je izvanrednu pošiljku moguće ocariniti
d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskoga ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku toga hoće li kod utovara ili istovara kontaktna mreža stvarati smetnje
e) podatke o vrsti tereta s njegovom vodoravnom i okomitom projekcijom, na kojima su naznačene mjere koje čine njegove dimenzije u uzdužnome presjeku te u svim potrebnim poprečnim presjecima. Nacrti moraju biti u mjerilu 1:20 ili 1:25.
f) masu tereta (t)
g) težište tereta ili pak težište svakog dijela tereta ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, kao i točke oslonca pošiljke
h) izjavu o tome hoće li pošiljku pratiti pratitelj
 

B) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima

Osim podataka navedenih u točki A) pod podtočkama a), b), c) i h) u zahtjevu je potrebno navesti i sljedeće podatke:

a) vrstu vozila i njegovu seriju
b) masu vozila (t)
c) duljinu vozila preko odbojnika (mm)
d) masu po duljinskom metru (t/m)
e) broj osovina i masu po osovini (t/os)
f) razmak između krajnjih osovina ili pak razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)
g) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)
h) karakteristike koje ne odgovaraju uvjetima tehničkoga jedinstva i tehničkim propisima za vagone iz Pravilnika RIV
i) najveću brzinu dopuštenu kod vožnje u pravac i kod vožnje u skretanje, i to kao vučeno vozilo i kod prevoženja na vlastiti pogon (km/h)
j) dimenzije vozila, po potrebi s crtežom na kojemu su prikazani njegov uzdužni i poprečni presjek s potrebnim mjerama (mm)
k) najmanji polumjer zavoja kroz koji vozilo može proći
l) podatke o kočnicama
Pošiljatelj je obvezan HŽ-u proslijediti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na vozila ako to zahtijevaju željeznice na prijevoznom putu pošiljke.


C) Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka

U zahtjevu je potrebno navesti sve podatke navedene u točki A), no nije potrebno priložiti nacrt iz točke A) podtočke e).