Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-NCB 01/19/MK)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/19/MK.

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/19/MK.
 
Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na ovo „Domaće javno nadmetanje“ moći će se preuzeti prema uputama na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/natjecaji_sv_banka.php.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Name of the project: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of spare parts and materials for the regular repair of freight wagons, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „National competitive bidding“ (NCB) under the procurement reference number HZC-NCB 01/19/MK.
 
Tender documents related to the „National competitive  bidding“ (NCB) will be available according to the instructions on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/natjecaji_sv_banka.php.
 
Guidelines for the bids submission as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in the Croatian language.

IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.

Clarifications and Amendments to Bidding Documents-1 HZC-26.04.2019 (PDF)

Novo/New: Clarifications and Amendments to Bidding Documents-2 HZC-10.05.2019 (PDF)

DZN za nabavu Robe 4 grupe svezak 1 (PDF)
DZN za nabavu Robe 4 grupe svezak v2 2 (PDF)
Prilog 1. Tehničke karakteristike (PDF)
Prilog 2. Raspored isporuke (Excel)

Novo/New: New details in the procurement procedure No.HZC-NCB 01/19

A-The bidders who were submitted the bids

B-Bid prices (As read out)

C-The names of bidders and evaluated price

D-The names of bidders whose bids were rejected

E-Contract award 4 lots