Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-ICB-04/15)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave MONOBLOK KOTAČA  za električne i diesel lokomotive HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/19/15/MK; HZC-ICB-04/15.

„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=4.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Download PDF)

Tehnički crteži iz natječajne dokumentacije:
(Download PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF)

Pojašnjenja Dokumentacije (pitanja i odgovori):
(Download)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=4.

Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of MONOBLOCK WHEELS for Electrical and Diesel Locomotives, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-04/15.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=4.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the tenderer are defined by the respective Bidding documents in English language.

(Download PDF)

Technical drawings from Bidding documents:

(Download PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF)

Clarifications and Amendments to Bidding Documents:

(Download)

IMPORTANT: Any possible changes in tender documents will be duly informed on the website http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=4.