Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi (HZC-ICB-03/15)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15.

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Dokumentacija PDF)

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)
(Clarifications to Bidding Documents No.1 v2)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
 
Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-03/15.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in English language.

(Dokumentacija PDF)

Questions and clarifications:

(Clarifications to Bidding Documents No.1)
(Clarifications to Bidding Documents No.1 v2)

IMPORTANT: Any possible changes in tender documents will be duly informed on the website.